Ekonomisk Historik i Boxholms Mejeri

CFO Thomas Kindblad Analys

Arla har en sk EBIT-marginal (vinstmått i fht till omsättning) på i genomsnitt 4,14% under en femårsperiod 2013-2017. Åren 2012-2016 är motsvarande marginal för Boxholms ost 6,39%, alltså 2,25 procentenheter bättre och uttryckt i procent lite drygt 54% bättre.

Tittar man på kassaflöde och vinster fram till 2011, då Arla förvärvade Boxholms ost enl min förståelse, är det rimligt att tänka sig en köpeskilling på ca 40 mkr inkl eget kapital (om någon sitter inne med information om de exakta beloppen så hojta till). Eget kapital uppgick vid utgången av 2010 till ca 10 mkr. Givet detta så har Arla betalt i storleksordningen 30 mkr i goodwill för Boxholms ost baserat på årsvinster gånger en multipel som jag i detta fall sätter till 10 (rimligt och lågt räknat).

Sedan 2005 är det inte längre tillåtet att skriva av goodwill utan denna får endast skrivas ned efter sk Impairment test där betalt övervärde ska ställas i förhållande till om det fortfarande är relevant. Om ej. Så ska goodwill skrivas ned motsvarande, vilket kommer belasta resultatet. 

Har ingen insyn till exakt värdering av goodwill relaterat till Boxholms ost i Arlas böcker men det är rimligt att anta att det inte skrivits ned nämnvärt under åren efter förvärvet då varumärket har varit starkt och levererat försäljning och vinst (EBIT). Fallhöjden är därmed stor om varumärkets renommé skadas. Om ovan resonemang håller så någonstans intervallet 20-30 mkr skulle jag gissa att Arlas resultat kan påverkas.

I synnerhet som varumärken är en väsentlig del av Arlas strategi och riskanalys.

Nedan citat från årsredovisning.

• Tillföra värde till våra varumärken och produkter
• Stärker våra varumärken för att förändra verksamheten
• växa inom våra varumärken genom att satsa på innovativa idéer
• ansvarsfull tillväxt genom att…ta ansvar för vår påverkan på samhälle och miljön
• närhet till konsumenterna
• lokala varumärken
• naturliga och innovativa varumärken
• autentiska socialt ansvarstagande varumärken
• brott mot affärsetiken skulle allvarligt skada Arlas och våra varumärkens rykte

Addera trender i samhället gällande sustainability, närproducerat, CRM, socialt ansvar etc så förefaller beslutet att gå stick i stäv mot såväl uttalad strategi som lida svårt av bristande omvärldsanalys och snarare vara fattat på kortsiktig basis för att tillfredsställa ägarnas (böndernas) behov på bekostnad av kundperspektiv och långsiktighet.
Om slutkunder nu gör verklighet av bojkott av Arlas produkter och denna rörelse får momentum kommer det att bli en sk Pyrrhusseger för Arla.